ਬ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਬਲਾਕ

ਬ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਬਲਾਕ

ਘਾਹ ਦੇ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਬਲਾਕ

22
33
66
11
77
55
44
99
88
222
333
444
555
111

Opਲਾਨ ਇੱਟ

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8

ਕਰਬ ਸਟੋਨ

11
3
10
2
9
1
8
7
6
5
4

ਇੱਟ ਬੰਨ੍ਹਣਾ

111
222
333
444

ਬਲਾਕ

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8